Algemene Voorwaarden Reiki Rocks

1. Definities

1.1 Behandelaar: Mary van de Laak uit naam van Reiki Rocks

1.2 Cliënt: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Reiki Rocks

2. Eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten van alle documenten en andere materialen die de cliënt ontvangt, blijven bij Reiki Rocks of bij degene van wie de rechten zijn.

3. Behandeling

3.1 Overeenkomst Aanmelden voor behandeling kan per email, via Messenger, via Whatsapp of telefonisch. Er zal altijd bericht teruggestuurd worden, waarin gemaakte afspraken worden bevestigd. Reiki Rocks gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Uiteraard doet Reiki Rocks haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken.

3.2 Tariefstelling en facturatie Het tarief voor een Reikibehandeling is € 40,- per sessie en is vrijgesteld van BTW, onder de kleineondernemersregeling Artikel 25 wet OB. Een sessie duurt 60 minuten, 40 minuten Reiki en maximaal 20 minuten voor intake en nagesprek, de betaling en het maken van vervolgafspraken. Het tarief voor een Reikibehandeling op afstand is € 20,- per sessie en is vrijgesteld van BTW, onder de kleineondernemersregeling Artikel 25 wet OB. Een sessie duurt 30 minuten en vindt plaats in uw eigen omgeving. Het tarief voor een Acces Bars behandeling is € 50,- per sessie en is vrijgesteld van BTW, onder de kleineondernemersregeling Artikel 25 wet OB. Een sessie duurt 90 minuten, 60-70 minuten Acces Bars en maximaal 20-30 minuten voor intake en nagesprek, de betaling en het maken van vervolgafspraken. Aan het eind van een sessie betaalt de deelnemer contant of per betaalverzoek. In de praktijk is pinnen niet mogelijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Reiki Rocks gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

3.3 Annulering De cliënt kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie de overeenkomst annuleren door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie. De behandelaar zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per e-mail of via Whatsapp of Messenger. Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief.

3.4 Verhindering Indien de deelnemer om welke reden dan ook verhinderd is om de sessie te volgen kan hij deze telefonisch of schriftelijk verzetten tot uiterlijk 24 uur van te voren. 3.5 Niet tijdig aanwezig Indien cliënt niet tijdig aanwezig is voor een sessie, maar wel binnen 30 minuten later dan gepland kan de sessie verkort doorgaan. Is de cliënt langer dan 30 minuten te laat kan de sessie helaas niet door gaan en wordt 50% van de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief.

4. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Reiki Rocks uitgegeven E-Books, teksten en cursusmateriaal ligt bij Reiki Rocks. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Reiki Rocks mag de cliënt geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

5. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

5.1. Iedere overeenkomst leidt voor Reiki Rocks tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

6. Aansprakelijkheid /Klachtenprocedure

6.1. Reiki Rocks is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de sessie per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

6.2 Reiki Rocks is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Als Reiki Rocks is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Reiki Rocks helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

6.4 Op de overeenkomst en de relatie met cliënt is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

6.5 Aan de inhoud van een brochure, websitetekst of andere teksten kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

6.6 Indien cliënt een klacht heeft over Reiki Rocks, voortvloeiend uit de overeenkomst is zij verplicht om dit per email of brief kenbaar te maken aan Reiki Rocks. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing.

6.7 Voor geschillen over energetische behandeling is Reiki Rocks aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatief Therapeuten. Voor het indienen van klachten neem je eerst contact op met Reiki Rocks. Meer informatie over GAT vind je hier: https://gatgeschillen.nl

7. Gezondheid

7.1. Wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Reiki Rocks voor aanvang van deelname aan een behandeling hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het deelnemer bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. 8.2. Cliënt is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten.

8. Geheimhouding en privacy

8.1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Reiki Rocks gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van cliënt krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan cliënt aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Reiki Rocks zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

8.2. De behandelingen zijn vertrouwelijk van aard. Reiki Rocks zal daarom nooit de inhoud van de sessies met anderen delen.

8.3 De cliënt voorziet Reiki Rocks vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Reiki Rocks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Reiki Rocks neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Reiki Rocks zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8.4. De privacy statement maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen Reiki Rocks en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

(opgesteld/laatst gewijzigd d.d 27-8-2020)

Volg mij op Facebook
Facebook Pagelike Widget